Algemene voorwaarden

Pallas Reizen algemene voorwaarden

Reserveringsovereenkomst

 

Alle overeenkomsten komen tot stand indien schriftelijk, telefonisch of online de voor de overeenkomst noodzakelijke gegevens doorgegeven zijn. Minderjarigen kunnen alleen met schriftelijke toestemming van een meerderjarige een overeenkomst tot stand brengen.

Prijzen

De vermelde prijzen in onze brochure zijn in Euro’s en per persoon. In onze rekenvoorbeelden wordt er uitgegaan van een minimale bezetting van twee personen in een standaard hotelkamer of studio in een appartementencomplex.

Betaling

 1. Op de factuur, welke tevens uw bevestiging is, staat uw aanbetalingbedrag vermeld en uw restantbedrag.
 2. Direct na ontvangst van de factuur dient een aanbetaling te worden overgemaakt. Deze bedraagt 20% van de totale reissom vermeerderd met de annuleringspremie, indien u die bij uw reis heeft afgesloten. Bij lijndiensttickets geldt een afwijkend percentage. Een doorvlucht op bestemming met een buitenlandse Airline (bijvoorbeeld Aegean Air of Olympic Air) dient bij reservering direct volledig betaald te worden.
 3. Zes weken voor vertrek dient de totale reissom in het bezit te zijn van Pallas Reizen. De datum waarop de restantbetaling in ons bezit dient te zijn staat op uw factuur vermeld.
 4. Indien de reis korter dan zes weken voor vertrek wordt geboekt, dan dient het gehele factuurbedrag direct te worden voldaan.
 5. Voor betaling van last minutes gelden andere bepalingen die per boeking kunnen verschillen. Wij zullen de betalingsvoorwaarden met u doornemen op het moment van boeken. Voor het klaar leggen van tickets op Schiphol (of indien nog mogelijk per post naar u toesturen) rekenen wij €22,50.
 6. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst door Pallas Reizen direct worden opgezegd tegen de geldende annuleringsvoorwaarden. Wij zullen de annuleringskosten in rekening brengen bij de cliënt.

Luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen

De vermelde prijzen in onze brochure zijn inclusief de luchthavenbelasting en brandstoftoeslag. Wij behouden ons het recht voor om bij onvoorziene verhogingen van taxen en/of (milieu)-heffingen een toeslag te berekenen.

Bevestiging

Alle overeenkomsten worden door Pallas Reizen schriftelijk bevestigd. Onjuistheden dienen binnen 10 werkdagen na ontvangst te worden doorgegeven. Kosten welke voortvloeien uit later geconstateerde fouten komen voor rekening van de klant, wij zullen hiervoor € 27,50 wijzigingskosten moeten doorbelasten.

Wijziging door de reiziger

 1. Tot 28 dagen voor vertrek kunnen wijzigingen in de gemaakte reservering, op verzoek van de hoofdcontractant, voor zover mogelijk, worden aangebracht. Hiervoor wordt een bedrag van € 27,50 aan wijzigingskosten in rekening gebracht, vermeerderd met eventuele communicatiekosten en meer-kosten van de reissom.
 2. Binnen 28 dagen zal een (naams)wijziging niet altijd mogelijk zijn, Pallas Reizen zal echter haar uiterste best doen om dit toch te realiseren. Wijzigingen binnen 28 dagen zullen veelal als een annulering behandeld worden.

Excursies inclusief

De excursies die inbegrepen zijn staan beschreven onder het kopje 'Gratis excursiepakket'. De optionele excursies vallen hier niet onder. Ook is het niet mogelijk om een optionele excursie te ruilen voor een excursie die standaard bij de reis inbegrepen is.
Ook kan er geen restitutie plaatsvinden indien u niet deelneemt aan de excursie(s) die binnen het arrangement vallen.

Optionele excursies

Deze worden aangeboden door onze plaatselijke vertegenwoordiging. Prinos Reizen treedt slechts op als tussenpersoon en kan geen aansprakelijkheid accepteren voor de aangeboden excursies. Ook behoudt onze locale vertegenwoordiging het recht voor om excursies te wijzigen en/of uit het programma te halen. Aan de beschrijving van de optionele excursies in onze brochure kan geen enkel recht worden ontleend.
Het kan voorkomen dat bepaalde excursies geen doorgang kunnen vinden door bijvoorbeeld te weinig deelname of door slecht weer (bootexcursie). Pallas Reizen kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Restitutie optionele excursies

Bij het ter plaatse boeken van optionele excursies wordt u op de hoogte gesteld van de restitutieregeling indien van toepassing. Iedere locale vertegenwoordiging mag hiervoor zijn eigen voorwaarden bepalen. Over het algemeen geldt dat tot 24 uur voor aanvang van de excursie bij annulering het bedrag aan u zal worden gerestitueerd. Korter dan 24 uur zal er geen restitutie plaatsvinden.

Annulering door de reiziger

Indien de deelnemer de reis annuleert zullen de volgende bepalingen gelden:

 • bij annulering tot de 42e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: de aanbetaling;
 • bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) van vertrek: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van vertrek (exclusief): 90% van de reissom;
 • bij annulering op de dag van vertrek of later: de volle reissom

Wijziging of annulering door Pallas Reizen

 1. Pallas Reizen kan de overeenkomst alleen wijzigen dan wel opzeggen in geval van gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Prinos Reizen aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 2. Pallas Reizen zal de reiziger binnen 2 werkdagen, met opgaaf van redenen, van de annulering of wijziging op de hoogte stellen.
 3. In geval van wijziging door Pallas Reizen heeft de reiziger het recht binnen een week na ontvangst van bovengenoemd bericht de reis kosteloos te annuleren.
 4. Pallas Reizen zal tevens trachten de reiziger een reis aan te bieden die gelijkwaardig is qua situering, klasse en faciliteiten.

Aansprakelijkheid van Pallas Reizen

Pallas Reizen kan niet aansprakelijk gehouden worden in situaties die het gevolg zijn van:
a) natuurrampen, oorlogs-handelingen, terrorisme en politieke onlusten;
b) de reis naar het vakantieland en terug, het vervoer naar de accommodatie en terug;
c) schade bij evenementen die door derden worden uitgevoerd zoals excursies en actieve programma’s.
Pallas Reizen is niet verantwoordelijk voor de in het eerste lid genoemde schade voorzover deze niet te wijten is aan zijn schuld krachtens de Nederlandse Wet en volgens de in Nederland geldende opvattingen.
De aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringskostenverzekering dekking pleegt te geven, is uitgesloten.

Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger

 1. Schade door de reiziger geleden wegens het niet tijdig aanwezig zijn op opstapplaatsen, het niet in het bezit zijn van de nodige reisdocumenten e.d. is voor zijn/haar rekening. De reiziger dient zich zelf te vergewissen van de juiste vertrektijden en de nodige formaliteiten te verrichten zoals het herbevestigen van uw campingvlucht.
 2. U dient in bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs. Indien van toepassing dient u ook in het bezit te zijn van een geldig visum. Indien u twijfelt of u een visum nodig heeft, neemt u dan altijd contact op met de ambassade of het consulaat. Prinos Reizen kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden door de eventuele schade die hieruit voort zou komen.

Preferentie/essentie

Wij zullen zoveel mogelijk proberen te voldoen aan uw speciale wensen, preferenties. U dient deze wel bij boeking aan ons te melden.
Of dit lukt is grotendeels afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener. Een garantie kan hiervoor nooit gegeven worden. Is uw wens dermate van belang dat, indien hier niet aan voldaan wordt, de reisovereenkomst niet afgesloten wordt, dan is er sprake van essentie.

Reisschema’s

Alle vluchtschema’s zijn in de lokaal geldende tijden en worden afgegeven onder voorbehoud van wijzigingen door de luchtvaartmaatschappij. De schema’s kunnen ten alle tijden gewijzigd worden door de luchtvaartmaatschappij. Indien een wijziging plaats vindt na ontvangst van de reisbescheiden zult u telefonisch op de hoogte worden gesteld door één van onze medewerkers. Pallas Reizen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die voortkomen uit een schemawijziging.

Vertragingen

Vertragingen kunnen voorkomen, bv. door stakingen, weersomstandigheden of drukte in het luchtruim. Begrijpelijk dat dit vervelend is, maar het kan in het belang van uw eigen veiligheid zijn. De annuleringsverzekering geeft onder bepaalde voorwaarden dekking voor vertragingen bij vertrek. Pallas Reizen is niet aansprakelijk voor vertragingen.

Verzekeringen

Wij raden iedereen aan zich goed te verzekeren. De annuleringsverzekering verzekert alleen de reissom, zowel vooraf als tijdens de reis. Andere mogelijke kosten, bv. medische kosten of kosten van onverwachte terugkeer naar Nederland, kunnen fors oplopen. Een goede reisverzekering kan deze kosten dekken. Vraag hiernaar bij uw boeking.

Wijzigingen reissom

Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien hiertoe aanleiding bestaat, bv. wegens het verhogen van vervoerkosten, heffingen en wisselkoersen.
Deze verhogingen worden netto aan u doorberekend, d.w.z. zonder opslag.

Reisbescheiden

Na ontvangst van de betaling worden ongeveer 10 dagen voor vertrek de reisbescheiden aan u toegestuurd.

BTW voorbehoud

Op reserveringen is de wettelijke reisbureauregeling van toepassing. Indien gedurende het seizoen de Nederlandse of buitenlandse BTW voorschriften betreffende de reisbranche mochten worden gewijzigd, zullen, indien van toepassing, de reissommen dienovereenkomstig automatisch worden aangepast.

Problemen en klachten

 1. Onverhoopte problemen en/of klachten en tekortkomingen dienen direct ter plaatse aan een vertegenwoordiger van Pallas Reizen te worden gemeld. Om Pallas Reizen in de gelegenheid te stellen deze te verhelpen.
 2. Pallas Reizen dient een redelijke termijn te worden gegeven om te trachten de tekortkomingen te verhelpen.
 3. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan dient u deze altijd schriftelijk bij de vertegenwoordiger van Pallas Reizen te melden. Indien u geen schriftelijke melding maakt kan dit achteraf nooit leiden tot een schadevergoeding.

(Campingvlucht) retourvlucht voorwaarden

 1. De (telefonisch) vermelde vertrektijden van chartervluchten zijn indicatief en binden Pallas Reizen niet. Chartermaatschappijen hebben het recht tot 24 uur voor vertrek wijzigingen aan te brengen.
 2. Op zowel charter- als lijndienstvluchten mag u max. 20 kg bagage meenemen. Voor kinderen tot 2 jaar is er 10 kg bagagevrijdom. Indien het toegestane gewicht overschreden wordt, kan men u verplichten hiervoor te betalen. Per persoon is één stuk handbagage toegestaan (10 kg, l 55 x b 53 x h 25 cm).
 3. Sinds november ‘06 gelden er andere regels dan voorheen voor het meenemen van vloeistoffen in uw handbagage. Wij verwijzen hiervoor naar informatie die u bij uw reisbescheiden circa 2 weken voor vertrek ontvangt.
 4. Bij charter- en lijndienstvluchten hebben baby’s tot en met 1 jaar geen recht op een eigen zitplaats.
 5.  Het is mogelijk dat  op de heen- en/of terugreis een tussenlanding gemaakt wordt om andere passagiers de gelegenheid te geven om in/uit te stappen. De indeling van de vluchtroutes worden bepaald door de chartermaatschappijen en valt buiten de verantwoordelijkheid van Pallas Reizen.
 6. Transavia.com biedt op alle vluchten à la carte service aan. U kunt tegen betaling aan boord uw keuze maken uit een uitgebreid assortiment snacks en (fris)dranken.
 7. Per 28/06/2004 is het Verdrag van Montreal van toepassing op alle vliegreizen. Een samenvatting van de hierin uiteengezette aansprakelijkheidsregels conform de EU-wetgeving kunt u desgewenst opvragen.

Reizen op maat, Combinatiereizen en Islandhopreizen

Pallas Reizen kan reisarrangementen voor u samenstellen die niet in onze brochure of internetsite opgenomen zijn. U kunt altijd geheel vrijblijvend een offerte bij ons opvragen. Deze op maat en naar uw wens samengestelde reizen worden georganiseerd en uitgevoerd in samenwerking met onze plaatselijke vertegenwoordigers. Indien dit noodzakelijk of wenselijk wordt geacht, kunnen de routes gewijzigd worden.

Algemeen voorbehoud

Kennelijke fouten in de brochures, op de websites, in advertenties of in de briefwisseling binden Pallas Reizen niet. Prijswijzigingen zijn eveneens voorbehouden. Pallas Reizen is niet aansprakelijk te stellen als door wijzigingen van buitenaf bepaalde informatie in de brochures niet meer juist blijkt te zijn.

Pallas Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tussentijdse prijswijzigingen en druk- en/of zetfouten.

Privacy

Alle persoonsgegevens zoals e-mail, adresgegevens en telefoonnummers zullen strikt vertrouwelijk en alleen door Pallas Reizen behandeld worden. Indien u geen commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail en dergelijke meer wenst te ontvangen, worden uw persoonsgegevens na kennisneming direct uit het bestand gehaald. Voor het volledige privacy beleid van Pallas Reizen verwijzen wij u naar Pallas Reizen Privacy Policy